Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị

Thông báo về việc thay đổi tên đơn vị
Ngày 06/7/2023, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế...