Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Kỳ thi TopJ - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Kỳ thi TopJ

Lịch thi TopJ năm 2024

Lịch thi TopJ năm 2024
TOPJ実用日本語運用能力試験 KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THỰC HÀNH TOP J Kính gửi: Các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký thi TopJ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin kính gửi...