Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Kỳ thi TopJ - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Kỳ thi TopJ

Tra cứu điểm thi TOPJ ngày 17/4/2022

Tra cứu điểm thi TOPJ ngày 17/4/2022
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thông báo I.  Hiện nay đã có kết quả của kỳ thi TOPJ ngày 17/4/2022. Để tra cứu kết quả, mời truy cập vào đường...

Cách tính điểm TOPJ

Cách tính điểm TOPJ
1. Cách đánh giá năng lực theo bảng điểm TOPJ Kỳ thi năng lực vân dụng tiếng Nhật TOPJ sử dụng phương pháp đánh giá hạn mục ứng đáp(Item Response Theory)...