Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Kỳ thi TopJ - Trang 4 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Kỳ thi TopJ

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020
Hiện nay tình hình Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện bất khả kháng này, Văn phòng TopJ Nhật Bản Quyết định HỦY kì...

Lịch thi TOPJ năm 2020

Lịch thi TOPJ năm 2020
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOPJ năm 2020 LỊCH THI TOP...