Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Kỳ thi TopJ - Trang 5 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Kỳ thi TopJ

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020
Hiện nay tình hình Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện bất khả kháng này, Văn phòng TopJ Nhật Bản Quyết định HỦY kì...