TOPJ実用日本語運用能力試験

KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THỰC HÀNH TOP J

Kính gửi: Các Quý đơn vị, cá nhân đăng ký thi TopJ,
Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế xin kính gửi tới các Quý vị lịch thi TopJ năm 2024 như sau: