Kính gửi các Quý vị đăng ký thi TOP J,

Kỳ thi TOP J đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt tại Quyết định số 4384/QĐ-BGDĐT ngày 19/12/2022, để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh, và các đơn vị nộp hồ sơ, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế và các đơn vị tổ chức thi quyết định tổ chức thi kỳ thi tháng 12/2022. Thông tin cụ thể như sau: 

Ngày thi                      : 25/12/2022.
Cấp độ dự thi             : Sơ cấp.
Thời hạn nhận hồ sơ : 21/12/2022 (5:00 chiều)
Ngày trả phiếu dự thi : 23/12/2022

Trân trọng thông báo.