Về chúng tôi

Đại học KHKT Quốc lập Hồ Vĩ được thành lập bởi Chính phủ Đài loan vào tháng 7 năm 1980. Hiện nay, trường có 4 khoa, 20 ngành, 18 chương trình Thạc sỹ và 3 chương trình Tiến sỹ. Nhằm nâng cao nghiên cứu khoa học, trường đã phát triển 4 trung tâm nghiên cứu chuyên sâu bao gồm: Trung tâm phát triển thiết bị cơ khí chính xác; Trung tâm công nghệ hiển thị và quang điện tử, Trung tâm ứng dụng Khoa học và công nghệ năng lượng, Trung tâm thiết kê và ứng dụng hệ thống cơ điện tử vi mô.

Tuân theo các nguyên tắc giáo dục lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới kết quả, nhà trường luôn nỗ lực nâng cáo các nguồn lực giáo dục và giáo dục phổ thông. Nhằm đạt được mục tiêu này, chúng tôi dự định xây dựng một môi trường học tập ưu việt cho sinh viên với việc đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu và trao đổi học thuật quốc tế. Việc tổ chức các hoạt động học thuật và các loại hình nghệ thuật đa dạng sẽ giúp nâng cao ý thức nhân văn của học sinh. 

Trường cũng được giới trẻ và các doanh nghiệp xếp hạng là một trong các trường đại học được yêu thích trong hạng mục chất lượng giảng viên, kết quả giáo dục, tư vấn sinh viên, nghiên cứu chuyên nghiệp, hợp tác ngành, trao đổi học thuật và giáo dục thường xuyên. 

Ngành học

1.    Chương trình kỹ sư tiếng Anh
2.    Chương trình Tiến sỹ Nghiên cứu thiết kế Khoa học công nghiệp thông minh
3.    Chương trình tiếng Anh Kỹ sư máy tính và điện tử
4.    Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5.    Chương trình tiếng Anh Kỹ sư
6.    Chương trình tiếng Anh Khoa học và nghệ thuật ứng dụng
7.    Chương trình tiêng Anh Quản lý

Học bổng: http://oia.nfu.edu.tw/OIA/index.php/en/scholarship

Kỳ Xuân 2022: 12/10 – 18/11/ 2021
Kỳ Đông 2022: T3 – T5/2022
Tham khảo link: http://enrollstudents3.sys.nfu.edu.tw/ins32/