Trường đại học giáo dục toàn diện, phương pháp học tập xuất sắc và kỹ thuật sáng tạo

Nhiều khóa học bằng tiếng Anh

  • Chương trình cử nhân học bằng tiếng Anh (MỚI)

- Khoa Kỹ thuật dân sự

  • Chương trình sau đại học bằng tiếng Anh

- Chương trình sau đại học quốc tế Kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính (EECS)
- Chương trình thạc sỹ toàn cầu Quản trị kinh doanh (GMBA)
- Chương trình sau đại học quốc tế Công nghệ bán dẫn (ICST)
- Chương trình tiến sỹ Quốc tế quang tử (UST)
- Chương trình tiến sỹ Khoa học thần kinh liên ngành (UST)
- Chương trình tiến sỹ Khoa học và kỹ thuật môi trường (UST)

12 trường
- Trường Kỹ thuật máy tính và điện tử
- Trường Khoa học máy tính
- Trường Kỹ thuật
- Trường Quốc tế Công nghệ bán dẫn
- Trường Khoa học
- Trường Khoa học và Công nghệ sinh học (cơ sở Bo-Ai)
- Trường Quản lý
- Trường Khoa học xã hội và nhân văn
- Trường Năng lượng xanh và AI (cơ sở Tainan)
- Trường Quang tử (cơ sở Tainan)
- Trường Nghiên cứu Hakka (cơ sở Ju-Bei)
- Trường Luật

Liên hệ:
Divission of International Admission, Office of International Affairs, National Chiao Tung University
1001 University Road, Hsinchu 30010, Taiwan, Tel +886-3-5712121 #50069
Email: admit_ia@nctu.edu.tw
Website: oia.nctu.edu.tw