CIEC giới thiệu sơ lược về hệ thống giáo dục Hàn Quốc áp dụng cho người nước ngoài với các cấp học từ học tiếng tới Tiến sĩ (hai ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Hàn và tiếng Anh).

Các bậc học

Thời gian trung bình/khóa

Yêu cầu đầu vào chung

Kỳ nhập học

Học phí 1 năm (VND)

Sinh hoạt phí/năm (VND)

Khóa tiếng Hàn tại các Viện ngôn ngữ trực thuộc trường đại học

1 năm 4 kì, mỗi kì 2.5 tháng

Tối thiểu đạt TOPIK 2
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH hoặc đã tốt nghiệp ĐH không quá 3 năm

tháng 1, 3, 6, 9

90 triệu

100 triệu

Đại học - chương trình tiếng Hàn

4 năm

Tối thiểu đạt TOPIK 3
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH

Tháng 4, tháng 9

200-250 triệu/năm

120 triệu/năm

Đại học - chương trình tiếng Anh

4 năm

Tối thiểu đạt IELTS 5.5;
Đã tốt nghiệp THPT/đang học ĐH

Tháng 4, tháng 9

250-300 triệu/năm

120 triệu/năm

Thạc sỹ - chương trình tiếng Hàn

2 năm

Đạt  tối thiểu TOPIK 3;
Đã tốt nghiệp ĐH

Tháng 4, tháng 9

200-250 triệu/năm

120 triệu/năm

Thạc sỹ - chương trình tiếng Anh

2 năm

Tối thiểu đạt IELTS 6.0;
Đã tốt nghiệp ĐH

Tháng 4, tháng 9

200-250 triệu/năm

120  triệu/năm

Tiến sỹ - chương trình tiếng Hàn

4 năm

Đạt TOPIK 4
Đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ

Tháng 4, tháng 9

200-250 triệu/năm

120 triệu/năm

Tiến sỹ - chương trình tiếng Anh

4 năm

Tối thiểu đạt IELTS 6.5;
Đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ

Tháng 4, tháng 9

200-250 triệu/năm

120 triệu/năm