NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN 2021
Ngày tháng: Thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2021
Thời gian: 08:45 – 16:30