Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình học bổng KOICA năm 2024 (đợt 2) dành cho ứng viên (dưới 40 tuổi) đang làm việc tại các cơ quan nhà nước theo học trình độ đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ năm 2024.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo hướng dẫn qua email koicavn.ciat@gmail.com cho văn phòng KOICA Việt Nam trước 23:00 giờ ngày 22/03/2024.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bà Nguyễn Hương Thảo qua số điện thoại 0979 886 798 hoặc email koicavn.ciat@gmail.com 

Ứng viên tham khảo các tài liệu đính kèm:
-    Thông tin chi tiết về chương trình: 2024 2nd KOICA Scholarship Program Application Guideline
-    Hướng dẫn trình tự, thủ tục ứng tuyển: 2024 2nd KOICA Application Guidelines and Form
-    Bản cam kết: Commitment template