Ngày 15/01/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 42/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021, theo đó các ứng viên dự tuyển phải nộp hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến trước ngày 06/02/2021. 

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đi học tại Trung Quốc đến hết ngày 18/02/2021. Mã học bổng đăng ký trên website: http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc www.campuschina.org7042.

Đề nghị các ứng viên có nguyện vọng dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo số 42/TB-BGDĐT nêu trên.

Trân trọng./.