Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 06); Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06; Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hung-ga-ri về Chương trình học bổng Stipendium Hungaricum giai đoạn 2022-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách
- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”(SH)).
- Cơ quan phụ trách:
+ Phía Việt Nam: Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Phía Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau đây gọi là Quỹ Tempus).

1.2. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học

- Chính phủ Hung-ga-ri cấp tối đa 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hung-ga-ri theo trình độ đại học (cử nhân), thạc sĩ liên thông từ đại học(OTM), thạc sĩ (MA/MSc) và tiến sĩ.

- Chỉ tiêu học bổng như sau:

+ 90 học bổng đại học về Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Đào tạo giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên, Nghệ thuật và Giáo dục Nghệ thuật;
+ 55 học bổng thạc sĩ (MA/MSc) trong các lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn; Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, Khoa học Pháp lý, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Y tế và Sức khỏe, Đào tạo Giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên và Nghệ thuật;
+ 25 học bổng chương trình đào tạo thạc sĩ liên thông từ đại học trong các lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Kỹ thuật, Y tế và Khoa học Sức khỏe, Nghệ thuật;
+ 30 học bổng tiến sĩ trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, cơ quan cử đi học hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó.
- Ngành học chi tiết được công bố trên cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus (https://stipendiumhungaricum.hu/partners/).

1.3. Thời gian đào tạo
- Chương trình đại học: từ 03 năm đến 04 năm học;
- Chương trình thạc sĩ: từ 1,5 năm đến 02 năm học;
- Chương trình thạc sĩ liên thông từ đại học: 05 năm đến 06 năm học;
- Chương trình tiến sĩ: 04 năm.

1.4. Chế độ học bổng
- Học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri bao gồm: miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của phía Hung-ga-ri.
- Trong số 200 chỉ tiêu được Chính phủ Hung-ga-ri cấp học bổng sẽ có tối đa 100 chỉ tiêu được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam bao gồm: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành (nếu đáp ứng được các yêu cầu tại mục 2.3.2 của thông báo này).

2. Điều kiện và đối tượng dự tuyển

2.1. Điều kiện chung
Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:
- Là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài.
- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này (từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển).
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước công tác. Đối với các ứng viên được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước công tác, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

- Về độ tuổi:
+ Ứng viên đăng ký đi học đại học và chương trình thạc sĩ liên thông từ đại học cần sinh trước ngày 01/9/2006 (trừ ứng viên đăng ký ngành múa);
+ Ứng viên đăng ký đi học thạc sĩ, tiến sĩ không quá 40 tuổi tính đến ngày 12/01/2024.

- Về kết quả học tập:
+ Ứng viên là học sinh lớp 12 đăng ký đi học đại học hoặc thạc sĩ liên thông từ đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT đến hết năm học 2023 - 2024 đạt từ 7,0 trở lên và có kết quả trúng tuyển vào một trường đại học năm 2024 khi làm thủ tục đi học;
+ Ứng viên là sinh viên đăng ký đi học đại học hoặc thạc sĩ liên thông từ đại học phải có điểm trung bình chung từng năm học THPT, điểm xét tốt nghiệp và điểm trung bình chung học kỳ 1 đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 và tương đương).            

- Về trình độ đào tạo:
+ Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng;
+ Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo phối hợp với nước ngoài tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

- Về ngành học:
+ Ứng viên dự tuyển trình độ đại học và thạc sĩ liên thông từ đại học phải đăng ký dự tuyển ngành học cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế (huy chương vàng, bạc, đồng), giải thưởng quốc gia (giải nhất, nhì, ba).
+ Ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phải đăng ký dự tuyển ngành học phù hợp với ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó hoặc phù hợp với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, địa phương cử đi học, phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu công tác của cơ quan.
+ Ứng viên được đăng ký dự tuyển 01 chuyên ngành đào tạo (hồ sơ đăng ký phía Việt Nam) và tối đa 02 chuyên ngành đào tạo (hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của phía Hung-ga-ri). Lưu ý: chuyên ngành dự tuyển phía Việt Nam phải là chuyên ngành đăng ký nguyện vọng 1 phía Hung-ga-ri. Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Quỹ Tempus và cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri.

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:
+ Đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định;
+ Đang làm việc tại cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục nhưng hồ sơ dự tuyển không có văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cử dự tuyển;
+ Đã được cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo;
+ Đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân (thời hạn áp dụng là 01 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học);
+ Đã được cấp học bổng của Quỹ Tempus năm học 2021-2022, 2022-2023, hoặc đang trong quá trình xét tuyển năm 2023-2024 nhưng sau đó từ chối học bổng, không tiếp tục tham gia dự tuyển hoặc không sang nhập học, không thông báo với Quỹ Tempus cho đến ngày 31 tháng 8 của năm học đó hoặc đã bảo lưu học bổng với Quỹ Tempus nhưng không sang nhập học năm học kế tiếp và không thông báo cho Quỹ Tempus cho đến ngày 31 tháng 8 của năm học kế tiếp;
+ Các ứng viên đăng ký học chuyển tiếp thạc sĩ, tiến sĩ nhưng chưa được cấp bằng và bảng điểm chính thức cho tới ngày 12/01/2024;
+ Các ứng viên đăng ký ngành học mà phía Hung-ga-ri không nhận đào tạo cho ứng viên Việt Nam.

2.2. Điều kiện về ngoại ngữ
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri có chứng chỉ B2 tiếng Hung-ga-ri (theo khung tham chiếu châu Âu) do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) có thể đăng ký thẳng vào chương trình chuyên ngành;
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri chưa có chứng chỉ B2 tiếng Hung-ga-ri được học 01 năm dự bị tiếng tại Hung-ga-ri. Các ứng viên kết thúc năm học dự bị tiếng đạt yêu cầu đầu vào của các trường đại học tại Hung-ga-ri sẽ được vào học tiếp chuyên ngành;
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri cần có trình độ tiếng Anh cơ bản;
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc đã tốt nghiệp trình độ đào tạo trước đó ở nước ngoài với ngôn ngữ sử dụng trong khóa học là tiếng Anh.

Lưu ý việc đăng ký ngoại ngữ đối với ứng viên học ngành Luật:
+ Trình độ đại học: chỉ đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri.
+ Trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri hoặc tiếng Anh.

2.3. Đối tượng dự tuyển

2.3.1. Đối tượng dự tuyển học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri
- Đối tượng dự tuyển học bổng đại học hoặc thạc sĩ liên thông từ đại học:
+ Học sinh đang học lớp 12 đã đoạt các giải thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và giải thưởng Olympic quốc tế (trong đội tuyển Olympic quốc gia), giải thưởng Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh trong thời gian học THPT.
+ Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học.
- Đối tượng dự tuyển học bổng thạc sĩ, tiến sĩ: Người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đạt loại khá trở lên; ưu tiên ứng viên công tác tại các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác với Hung-ga-ri hoặc đã từng học tại Hung-ga-ri.

2.3.2. Đối tượng được xem xét cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam

Các ứng viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng của Chính phủ Hung-ga-ri sẽ được xem xét cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam nếu thuộc các đối tượng dưới đây:
a) Dự tuyển trình độ đại học, thạc sĩ liên thông từ đại học
- Học sinh đang học lớp 12 đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và đoạt huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba.
- Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) thuộc các đối tượng sau: (i) đã đoạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế và học sinh giỏi quốc gia; (ii) sinh viên thuộc khối lực lượng vũ trang; (iii) sinh viên là con liệt sĩ; (iv) sinh viên được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển, cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.
b) Dự tuyển trình độ thạc sĩ
- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 12/01/2024, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Sinh viên tốt nghiệp đại học từ tháng 6 năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2023 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại Việt Nam và nước ngoài, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 12/01/2024); ưu tiên đối tượng sinh viên năm tốt do Trung ương Đoàn/Hội sinh viên Việt Nam giới thiệu hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp.
c) Dự tuyển trình độ tiến sĩ
- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu (có hợp đồng và thời gian công tác tối thiểu từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 12/01/2024, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc), có trình độ thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đại học.
- Học viên tốt nghiệp thạc sĩ từ tháng 6 năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2023 (đã được cấp bằng và bảng điểm chính thức) với kết quả học tập đạt loại giỏi tại Việt Nam và nước ngoài, trường hợp ứng viên tốt nghiệp tại Hung-ga-ri cần đạt từ 4.0/5.0 trở lên, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 12/01/2024).

3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển:


  Thời hạn đăng ký
- Hồ sơ giấy: 12/01/2024
- Hồ sơ trực tuyến: 15/01/2024

- Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Việt đến Cục Hợp tác quốc tế.
- Ứng viên dự tuyển cần đăng ký đồng thời hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế và Quỹ Tempus.
(Xem chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 của Thông báo tuyển sinh và các thông báo của Quỹ Tempus).

3.1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus (http://www.apply.stipendiumhungaricum.hu)
Phía Hung-ga-ri đã mở trang đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri cho ứng viên Việt Nam. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin điện tử phía Hung-ga-ri đến ngày 15/01/2024 (14h00 theo giờ Châu Âu);
Hồ sơ giấy bằng tiếng Anh/tiếng Hung-ga-ri ứng viên tự lưu giữ để mang theo sang Hung-ga-ri nhập học nếu được tiếp nhận và cử đi học.

3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn)
Ứng viên phải quét (scan) lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các files định dạng PDF (mỗi loại tài liệu quét thành 01 file riêng dung lượng không quá 1 MB) để đăng ký trực tuyến. Thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 15/01/2024.

3.3. Nộp hồ sơ giấy bằng tiếng Việt
Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2024.

 (Xem các thông tin, mẫu văn bản liên quan tại website: icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ: hotrodangky@vied.vn).
Hồ sơ dự tuyển hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định của phía Việt Nam và Hung-ga-ri, được nộp trong thời hạn quy định tại Thông báo tuyển sinh (bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy). Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và hủy kết quả tuyển chọn liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.

Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến hết ngày 12/01/2024 (tính theo dấu bưu điện).

3.4. Một số lưu ý khi đăng ký dự tuyển
- Ứng viên dự tuyển đại học và thạc sĩ liên thông từ đại học cần lưu ý đăng ký chính xác tên trình độ đào tạo: Đại học (BA) hoặc thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM) trong hồ sơ dự tuyển tiếng Việt và trên hệ thống đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri;
- Khi đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri, ứng viên đã có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành tại các trường đại học tại Hung-ga-ri;
- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri, nếu chưa có chứng chỉ tiếng Hung-ga-ri theo yêu cầu, sẽ đăng ký vào học chương trình dự bị tiếng Hung-ga-ri (không đăng ký trực tiếp vào chương trình học chuyên ngành);
- Tránh sử dụng hòm thư hotmail hoặc yahoo khi đăng ký dự tuyển trực tuyến do các thư đến dễ bị chuyển vào mục spam;
- Các ứng viên dùng email đăng ký trong hồ sơ tiếng Việt làm email thứ nhất trong hồ sơ đăng ký trực tuyến phía Hung-ga-ri (lưu ý dùng email thường xuyên sử dụng để cập nhật thông tin kịp thời);
- Các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh khi dự tuyển đại học, thạc sĩ liên thông từ đại học và thạc sĩ nếu được tiếp nhận sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Hung-ga-ri trong năm thứ nhất và phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hung-ga-ri sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên không tham gia khóa học tiếng Hung-ga-ri sẽ không được phía Hung-ga-ri cấp học bổng. Các ứng viên tham gia khóa học nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sẽ chỉ được phía Hung-ga-ri cấp mức sinh hoạt phí thấp hơn mức thông báo chung (xem chi tiết tại thông báo của Quỹ Tempus).
- Một số trường đại học tại Hung-ga-ri yêu cầu ứng viên đăng ký trình độ tiến sĩ cần có giáo sư tại các trường đại học nằm trong chương trình học bổng Hung-ga-ri đồng ý hướng dẫn. Trường hợp ứng viên đăng ký 02 khóa học khác nhau đều yêu cầu có thư tiếp nhận thì cần có thư tiếp nhận của 02 giáo sư. Các ứng viên đăng ký trình độ tiến sĩ lưu ý kiểm tra yêu cầu của trường đại học đăng ký nguyện vọng về yêu cầu có văn bản tiếp nhận của giáo sư.

4. Quy trình xét tuyển
- Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nộp đúng hạn theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử với phía Hung-ga-ri.
- Các ứng viên phải tham gia kiểm tra đầu vào của các trường đại học tại Hung-ga-ri. Các ứng viên nhận được thư đồng ý tiếp nhận của một trường đại học tại Hung-ga-ri sẽ được Quỹ Tempus tiếp tục xem xét và quyết định về việc cấp học bổng. Đây là quá trình xét tuyển độc lập của phía Hung-ga-ri, phía Việt Nam không tham gia vào quá trình xét tuyển này.

Lưu ý: các ứng viên sẽ được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp visa và cử đi học trong tháng 9/2024 khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Nhận được thư mời học của cơ sở đào tạo tại Hung-ga-ri;
+ Nhận được thư cấp học bổng của Quỹ Tempus;
+ Hồ sơ dự tuyển đáp ứng các yêu cầu của thông báo tuyển sinh;
+ Hoàn tất việc chấp nhận học bổng trên hệ thống trực tuyến phía Hung-ga-ri (thời hạn khoảng 2 tuần kể từ khi nhận được email thông báo trúng tuyển của Quỹ Tempus, xem chi tiết tại Annex 1 for the Operationl Regulations).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên đáp ứng đủ điều kiện được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định./.

Tải về:

Thông báo tuyển sinh

Các phụ lục và biểu mẫu