1. Đại học Bologna

Quốc gia: Italy

Thành lập: 1088

2. Đại học Oxford
Quốc gia: UK
Thành lập: 1096 - 1167


3. Đại học Salamanca
Quốc gia: Tây Ban Nha
Thành lập: 1134

4. Đại học Paris
Quốc gia: Pháp
Thành lập: 1160 – 1250

5. Đại học Cambridge
Quốc gia: UK
Thành lập: 1209

6. Đại học Padua

Quốc gia: Italy
Thành lập: 1222


7. Đại học Naples Federico II
Quốc gia: Italy
Thành lập: 1224 (1258)

8. Đại học Siena

Quốc gia: Italy
Thành lập: 1240

9. Đại học Coimbra
Quốc gia: Bồ Đào Nha
Thành lập: 1290

10. Đại học Al-Azhar
Quốc gia: Hi Lạp
Thành lập: 970 AD


 

Huy Trần – Theo TopUniversities