Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế là một trường Đại học khoa học xã hội định hướng chính sách mà có các hoạt động đa dạng như là giảng dạy, nghiên cứu đa ngành và công việc tư vấn trong lĩnh vực phát triển nghiên cứu. Được thành lập bởi các trường đại học của Hà Lan vào năm 1952, Học viện là một trong các trung tâm dẫn đầu thế giới về giáo dục đại học và nghiên cứu về lĩnh vực này.

Viện cung cấp khóa học Tiến sĩ 4 năm, học Thạc sĩ 15,5 tháng về Nghiên cứu Phát triển và các khóa ngắn hạn thích hợp thực hiện. ISS dạy học và tham gia vào các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các cuộc xung dột quốc tế, các cuộc đàm phán WTO và các thỏa thuận về biến đổi khí hậu đều là những nhân tố có ảnh hưởng rõ rệt đến xã hội trên toàn thế giới. 

Ngoài việc tập trung vào tiến trình xã hội và kinh tế, các hoạt động dạy học và nghiên cứu ở ISS cũng để ý đến vai trò của nhà nước và xã hội cũng như những nhân tố xã hội đa dạng mà ảnh hưởng đến sự phát triển. Thêm vào đó, làm việc tại ISS liên quan đến chiến lược phát triển đô thị và nông thôn, vấn đề về giới tính, dân số, sự đói nghèo và an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhân quyền, và vị trí của trẻ em và thanh niên trong xã hội.