Làm thế nào để nói với một người rằng họ đã sai mà không làm mất lòng? Bạn có thể tham khảo các mẫu câu sau đây.

Cách nói lịch sự

 

Có hai mẫu câu bạn có thể dùng để phản đối ý kiến của người khác mà vẫn tỏ ra nhẹ nhàng:

 

- I'm afraid that's not quite right. (Tôi e là điều bạn vừa nói không đúng lắm)

 

- Actually, I think you'll find that… (Thực ra, tôi nghĩ bạn sẽ nhận ra là...)

 

Cách nói ít lịch sự hơn một chút

 

- I'm afraid you're mistaken. (Tôi e là bạn đã sai rồi)

 

- I don't think you're right about… (Tôi không nghĩ bạn nói đúng về…)

 

- If you check your facts, you'll find… (Nếu kiểm tra lại mọi việc, bạn sẽ thấy là...)

 

- Actually, I don't think… (Thực ra thì tôi không nghĩ…)

 tieng-anh2.jpg

Cách nói không lịch sự

- No, you've got it wrong. (Không, bạn hiểu sai rồi)

- No, that's all wrong. (Không, điều đó sai hoàn toàn)

Cách nói khiếm nhã

- Rubbish! (Rác rưởi)

- You're talking rubbish. (Điều anh đang nói đúng là rác rưởi))

- Where did you hear that? (Anh nghe điều đấy ở đâu ra vậy?)

Nguồn: Vnexpress