Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Đưa đón sân bay - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Đưa đón sân bay

Các dịch vụ hỗ trợ khác tại CIEC

Các dịch vụ hỗ trợ khác tại CIEC
Hội thảo du học - Liên tục tổ chức các hội thảo với sự tham dự của hơn các Trường đối tác nước ngoài tại tất cả các bậc học, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ hơn về thông tin du học như: Đời sống, chi phí...