Có thể đăng ký những loại giấy tờ nào?

Có thể đăng ký những trường nào tại Nhật?

Làm thế nào để đăng ký cùng lúc bằng THPT và học bạ?