Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Tất cả tin tức tagged "TopJ" - Trang 4 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Tất cả tin tức

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020

Thông báo hủy kỳ thi TopJ tháng 3/2020
Hiện nay tình hình Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong điều kiện bất khả kháng này, Văn phòng TopJ Nhật Bản Quyết định HỦY kì...