Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế Châu Âu - Trang 2 - Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế - Cục Hợp tác quốc tế

Châu Âu

Đại học Queen's University Belfast

Đại học Queen's University Belfast
Đại học Queen’s University Belfast (QUB) được thành lập năm 1845, là một trong những trường hàng đầu của Anh Quốc đạt tiêu chuẩn quốc tế...